ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดทำ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี (ออนไลน์) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR/indexย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-11-09