University of Minnesota ประชาสัมพันธ์ให้ให้นักวิจัยหรืออาจารย์ที่สนใจดำเนินการวิจัยร่วมกับ Asst.Prof.Dr.Ruben Michael

       University of Minnesota (Morris Campus) โดย Asst.Prof.Dr.Ruben Michael Ceballos ประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือวิจัยกับ University of Minnesota เพื่อศึกษาวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นว่าจะเป็นประโญชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้นักวิจัยหรืออาจารย์ที่สนใจ ดำเนินการวิจัยร่วมกับ Asst.Prof.Dr.Ruben Michael Ceballos โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง อีเมล์ ostc@thaiembdc.org โทร.+1(202) 944-5200

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-12-11