ข่าวตีพิมพ์/ประชุมวิชาการทั้งหมด
ข่าวแหล่งทุนวิจัยทั้งหมด

บริหารจัดการงานวิจัย

บริการวิชาการ

ประกันคุณภาพฯ

การจัดการความรู้

เอกสารออนไลน์

ปฏิทินออนไลน์
ระบบสารสนเทศทั้งหมด

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าพบส่วนราชการ จ.พัทลุง

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริฯ

ประชุม กป. ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดบูธนิทรรศการงานวิจัยจากจำปาดะ

ลงพื้นที่หารือแนวทางการดำเนินงานพระบรมราโชบาย ร.10

ภาพกิจกรรมทั้งหมด