ชื่อฐานข้อมูล Reference เชื่อมโยง
ACM Library ฐานข้อมูลทางสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Link
HW Wilson ฐานข้อมูลครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science & Technology, Art, Business etc.. Link
IEEE ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชา อื่นๆ Link
SpringLink สำนักพิมพ์่ ให้บริการเนื้อหาในสาขา วิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ Link
Science Direct ระบบสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ Link
ACS Publication ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ Link
THOMSON REUTER ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิง Link
BioOne ฐานข้อมูลด้านชีวภาพ นิเวศวิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Link
Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์
Link
ProQuest Dissertation & Theses ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษา Link
<< ย้อนกลับ