หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2021-02-11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565ดูข่าว
2021-02-11 ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการ ของ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานดูข่าว
2021-01-29 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โปรแกรมที่ 7,10,17 จาก สวก.ดูข่าว
2021-01-26 เปิดรับข้อเสนอโครงการ จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดูข่าว
2021-01-07 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565ดูข่าว
2021-01-07 บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้โปรแกรมที่ 5 แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพดูข่าว
2021-01-07 บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 4 แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ดูข่าว
2020-12-15 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีบประมาณ 2564ดูข่าว
2020-12-15 เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำปี 2564ดูข่าว
2020-12-15 เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ประจำปี 2564ดูข่าว
2020-12-15 เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564ดูข่าว
2020-11-18 เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ ววน. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภท Strategic Fund และ Fundamental-Fundดูข่าว
2020-10-15 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564ดูข่าว
2020-10-02 ขอเชิญส่งเสนอเพื่อขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565ดูข่าว
2020-08-31 ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27ดูข่าว
2020-08-14 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการวิจัยดูข่าว
2020-07-16 เปิดรับทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)ดูข่าว
2020-04-23 ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2565ดูข่าว
2019-11-21 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564ดูข่าว
2019-09-16 ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญ (ประจำปี 2562-2563)ดูข่าว
<< ย้อนกลับ