หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2018-09-10 ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)ดูข่าว
2018-08-10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ดูข่าว
2018-08-01 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดูข่าว
2018-07-24 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand Research Expo 2018ดูข่าว
2018-07-13 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Multi Mentoring Systemดูข่าว
2018-07-04 โครงการฝึกอบรมเชิงทดลองปฏิบัติการหลักสูตร นวัตกรรมเพิ่มพลังอาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานอุดมศึกษาดูข่าว
2018-06-06 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7ดูข่าว
2018-05-24 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมการเขียนแผนงานวิจัยและการบริหารแผนงานวิจัยสู่ความสำเร็จดูข่าว
2018-05-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6ดูข่าว
2018-04-03 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การจัดการความรู้และบูรณาการศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งดูข่าว
2018-04-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5ดูข่าว
2018-03-27 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) จำนวน 3 รุ่นดูข่าว
2018-03-06 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6ดูข่าว
2018-02-28 ขอเชิญคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหารแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯดูข่าว
2018-02-22 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมของสมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว)ดูข่าว
2018-01-31 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2561ดูข่าว
2018-01-11 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561ดูข่าว
2018-01-03 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)ดูข่าว
2017-12-21 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมดูข่าว
2017-12-19 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R Packageดูข่าว
<< ย้อนกลับ