หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2020-11-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2ดูข่าว
2020-11-02 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normalดูข่าว
2020-08-31 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9ดูข่าว
2020-08-18 ขอเชิญอบรมหลักสูตร ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดูข่าว
2020-08-18 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม Human subject Protection : Research Ethics in Vulnerable populationsดูข่าว
2020-03-18 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ดูข่าว
2020-02-24 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020ดูข่าว
2020-02-24 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยระดับกลางดูข่าว
2020-02-21 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ฯดูข่าว
2020-01-21 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยฯ”ดูข่าว
2020-01-21 วิทยาลัยโลจิสติกส์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563ดูข่าว
2020-01-16 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R-STAT รุ่น 1ดูข่าว
2020-01-07 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community-based training and research approach.ดูข่าว
2019-12-11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพดูข่าว
2019-12-11 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการดูข่าว
2019-11-29 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ผู้รับใบอนุณาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดูข่าว
2019-10-28 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกฯดูข่าว
2019-08-28 สำนักสิริพัฒนา Nida ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมประจำปี 2562ดูข่าว
2019-08-06 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ“การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่”ดูข่าว
2019-08-01 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปี 2562ดูข่าว
<< ย้อนกลับ