ชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ เชื่อมโยง
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand National Research Report : TNRR) Link
ห้องสมุดงานวิจัย วช. (Digital Research Information Center) Link
ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Link
ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้ (Southernmost Province Research Database) Link
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Link
ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Link
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Thesis Database) Link
คลังเอกสารงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Link
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Knowledge Bank) Link
ฐานข้อมูล CMU e-Research สำนักหอสมุด มช. Link
ฐานข้อมูล CMU e-Thesis สำนักหอสมุด มช. Link
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร Link
วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Link
วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง Link
วิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย Link
e-Research สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Link
สำนักงานบริหารการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Link
งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Link
ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Link
สิ่งพิมพ์และงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย Link
ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข Link
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Link
<< ย้อนกลับ