รายละเอียดแบบฟอร์ม เชื่อมโยง
แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับอาจารย์/บุคลากร) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักศึกษา) ดาวน์โหลด
เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ