ชื่อเอกสาร/แบบฟอร์ม เชื่อมโยง
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทน
การลงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในระบบ RMS ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานวิจัย ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
บันทึกข้อความขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ดาวน์โหลด
แบบรับรองการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมการขอรับเงินค่าตอบแทนการตึพิมพ์ ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่งานสร้างสรรค์
บันทึกขอรับค่าตอบแทนเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด
แบบรับรองขอรับค่าตอบแทนการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงินเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยและค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการไปนำเสนอผลงานวิจัย ดาวน์โหลด
บันทึกขอรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ