รางวัล : รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ ด้านนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

ผศ.บัณฑิตา วรศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตนได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ ด้านนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ จากผลงานวิจัยเรื่อง การวิจัยสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานภาพพิมพ์เทคนิคจารเข็ม จากแรงบันดาลใจเรื่องพื้นที่แห่งความสุข ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย” (Thailand-Driven Research & Innovation) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคจารเข็มที่มีในท้องถิ่น จำแนกประเภท รายงานผลวัสดุอุปกรณ์ที่ได้จากกระบวนการค้นคว้าทดลอง และขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคจารเข็ม จากแรงบันดาลใจเรื่องพื้นที่แห่งความสุข

วันที่รับรางวัล : 2020-05-30

รางวัล : รางวัลดีเด่น สาขาโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistic)

รศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตหกรรม ได้นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการลดความสูญเสียในกระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป" ในในการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2020 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี, จังหวัดจันทบุรี ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลดีเด่นสาขาโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistic)


วันที่รับรางวัล : 2020-05-29

รางวัล : ผลงานวิจัยระดับดีมาก ภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

ผลงานวิจัยเรื่อง การดูดซับพลังงานของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ : ชนิดและปริมาณสารตัวเติม จัดทำโดย ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส น.ส.ศศิลักษณ์ ชีทอง และ น.ส.กิตตินันท์ ช่วยดำ ได้รับรงวัล "การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีมาก ภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ " ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 (NCST 2020) “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่รับรางวัล : 2020-02-14

รางวัล : อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น” จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) มอบโดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่รับรางวัล : 2020-02-07

รางวัล : Outstanding Research Reward

อาจารย์ ดร. มรกต ดิษฐาอภิชัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ และ ได้รับรางวัล Outstanding research reward จากการนำเสนองานวิจัย เรื่อง " Willingness to pay for Green hotels in Bangkok" ร่วมกับ อาจารย์ กัลยาพิไล กุญชรศิริมงคล วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทรา ในการประชุมวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON EDUCATIONAL & SOCIAL INNOVATIONS หรือ AC-ESI-2019+ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2562

วันที่รับรางวัล : 2019-12-12

รางวัล : Best Paper Award

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน The 2nd Joint International Conference on Emerging Computing Technology and Sports 2019 (JICETS 2019) ณ Aston Tropicana Hotel Bandung ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) ในหัวข้อเรื่อง “การทำนายการเกิดโรคประจำตัวของผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคเครื่องจักรเรียนรู้” (Prediction Medical Problem of Elderly People by Using Machine Learning Technique) ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล Best Paper Award ซึ่งให้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้นจากบทความที่ส่งมาทั้งหมดในสาขานี้ โดยคัดเลือกจากบทความที่มีผลกระทบสูงต่อวงการวิชาการ

วันที่รับรางวัล : 2019-11-27

รางวัล : การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดีเด่น บทความวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เชื่อมโยงมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย” งานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่รับรางวัล : 2019-11-22

รางวัล : โครงการวิจัย ระดับดีมาก

โครงการวิจัย "การผลิตและการประยุกต์ใช้เชื้อราบิวเวอเรียจากวัสดุเศษเหลือทางการเกาตรในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน" ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งได้รับรางวัล "โครงการวิจัย ระดับดีมาก" จากงาน R4S Forum ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี กรุงเทพฯ

วันที่รับรางวัล : 2019-10-28

รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา ได้นำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral) เรื่อง "การพัฒนาแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งสำเร็จรูป" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 4 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งผลงานดังกล่าว ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย"

วันที่รับรางวัล : 2019-06-14

รางวัล : รางวัลอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับรางวัลอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากผลงานวิจัย "ผลของน้ำหมักชีวภาพเร่งการย่อยสลายฟางข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ข้ำวพื้นเมืองอินทรีย์"

วันที่รับรางวัล : 2018-12-20

รางวัล : นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาวิศวกรรมศาสตร์

“ชัยยุทธ มีงาม” อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

อาจารย์ชัยยุทธ กล่าวว่า ผลงานวิจัยตลอดระยะเวลา 5 ปี ตนเน้นการทำงานที่สามารถตอบโจทย์จากการใช้ศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัย ซึ่งผลงานวิจัยมีทั้งที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ อิทธิพลของความเร็วรอบที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลของการเชื่อมอะลูมิเนียมต่างชนิด ระหว่าง SSM7075 กับ SSM356 ด้วยการเชื่อมเสียดทาน อิทธิพลของความเร็วรอบและระยะกดอัดที่ส่งผลต่อการเชื่อมเสียดทานของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 6061 เทคนิคการเชื่อมซ่อมพอกผิวเพลาในเพลาขับระบบส่งกำลังในเครื่องจักรกลที่เหมาะสม ลดต้นทุนการซ่อม เป็นต้น ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีที่มาจากการมองเห็นปัญหาการชำรุดของเพลาในอุตสาหกรรมยางพาราในภาคใต้มีเป็นจำนวนมาก โดยเป็นการสึกกร่อนที่ผิว เพราะสภาพการกัดกร่อนจากกรดซัลฟิวริกอุตสาหกรรมยางพารา จึงส่งเพลาซ่อมด้วยการพ่นพอกผิว (Thermal Spay) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความล่าช้าในการซ่อม ตนจึงศึกษาวิธีการซ่อมที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและได้ผลการเชื่อมที่ดีด้วย

วันที่รับรางวัล : 2018-12-03

รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร์

ดร.ธิติมา พานิชย์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลีการเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร์ สาขาเกษตรศาสตร์ จากผลงานเรื่อง การศึกษาภาวะในการให้ความร้อนที่เหมาะสมในการเกิดเจลกุ้งขาว ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

วันที่รับรางวัล : 2018-11-03

รางวัล : Best Poster Presentation

ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Strength and Strain-induced Crystallization of Vulcanized Natural Rubber ซึ่งนำเสนอภาคโปสเตอร์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ (Best Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 พร้อมกับการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง

วันที่รับรางวัล : 2018-08-01

รางวัล : Best Oral Presentation

ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้สารตัวเติม 3 ชนิด ได้แก่เขม่าดำ ซิลิกา และแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติเชิงพลวัตของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ ซึ่งนำเสนอภาคบรรยายได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดี (Best Oral Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่รับรางวัล : 2018-07-12

รางวัล : ผลงานวิจัยดีมาก ภาคบรรยาย

อาจารย์ตถาตา สมพงษ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ในวันที่ 8-9 พ.ค 61 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช เรื่อง ละครสร้างสรรคสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองแก่นกเรียนออทิสติกในสถาบันการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา และผลงานดังกล่าว ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีมาก ภาคบรรยาย

วันที่รับรางวัล : 2018-05-09

รางวัล : บทความวิจัยดีเด่น (Best Paper Award)

นักวิจัย มรภ.สงขลา ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี และดร.ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร คณาจารย์จากปรแกรมวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) จากการนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง "ทิศทางผลกระทบ และการปรับตัว ต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 308 บาท ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

วันที่รับรางวัล : 2018-03-29

รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ.วัชรินทร์ สายน้ำใส อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในงาน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1 “นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม” ในงานวันราชภัฏวิชาการ 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

วันที่รับรางวัล : 2018-02-11

รางวัล : บทความวิจัยระดับดีมาก

ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทำวิจัยแนวทางจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน คว้ารางวัลระดับดีมาก ประเภทบทความวิจัย ในงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.khawchawbannews.com/board/index.php?topic=78.msg78#msg78

วันที่รับรางวัล : 2017-07-26

รางวัล : แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านบริหารจัดการ

การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่น โดยมุ่งหวังว่าระบบนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถรายงานการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ตนเองรับผิดชอบผ่านทางระบบ และผู้บริหารสามารถที่จะดูรายงานสรุปต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าว ได้รับรางวัล แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านบริหารจัดการ ในงานวันนวัตกรรม ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา

วันที่รับรางวัล : 2017-05-25

รางวัล : นำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายรางวัลชมเชย

อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฏโฐ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมและนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากผลจำปาดะในพื้นที่จังหวัดสตูล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา และผลงานวิจัยดังกล่าว ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอภาคบรรยาย

วันที่รับรางวัล : 2017-05-25

รางวัล : นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น

อาจารย์อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมและนำเสนอบทความวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง แบบจำลองการระบาดที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนและคัดแยก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา และผลงานวิจัยดังกล่าว ได้รับรางระดับดีเด่น จากการนำเสนอภาคโปสเตอร์

วันที่รับรางวัล : 2017-05-25

รางวัล : The best paper award

ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง The Capability of Beauveria Bassiana for Cellulase Enzyme Production ในงาน 7th International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (ICBBB 2017) เมื่อวันที่ 21 - 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยบทความวิจัยดังกล่าว ได้รับรางวัล The best paper award ด้วย

วันที่รับรางวัล : 2017-01-21

รางวัล : นักวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย โดยรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากนักวิจัยที่อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน นำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างแท้จริง สำหรับงานวิจัยตลอดระยะเวลา 5 ปี ของ ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย มีทั้งที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อาทิ อิทธิผลของอุณหภูมิต่อขนาดผลึกและปริมาณเฟสของผงไทเทเนียมไดออกไซด์จากกระบวนการโซล-เจล ผลของอุณหภูมิการเผาผงไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปเหล็กต่อลักษณะโครงสร้างและการฆ่าเชื้อ สมบัติโฟโตแคตะไลติกของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปเหล็กเคลือบบนใยแก้ว เป็นต้น

วันที่รับรางวัล : 2016-11-24

รางวัล : บทความวิจัยดี

ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง การประเมินลักษณะทางสัญฐานวิทยาของถั่วพูพันธ์พื้นเมืองในจังหวัดสงขลา ในงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยบทความวิจัยดังกล่าว ได้รับรางวัล บทความวิจัยดี ด้วย

วันที่รับรางวัล : 2016-08-26

รางวัล : The Best Paper Award

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองคณบดี/อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง " Antibacterial activity of ZnO powders preparation via sol-gel method " ในงาน Word Conference on Engineering & Applied Science (WCEAS 2015) ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยบทความวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัล Best Paper Award

วันที่รับรางวัล : 2015-05-30