หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2021-02-09 ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Math-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2564ดูข่าว
2021-02-09 ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานวิจัย ในงาน PSU 2021 Research Expoดูข่าว
2021-01-08 ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา โครงการศึกษาศักยภาพลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาดูข่าว
2020-11-09 ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคน ประจำปีงบประมาณ 2564ดูข่าว
2020-11-09 ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล นวัตกรรมท้องถิ่นและส่งเสริมนวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563ดูข่าว
2020-07-14 ขอเชิญนักวิจัย มรภ.สงขลา ส่งรายชื่อเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นดูข่าว
2020-06-10 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนฯดูข่าว
2020-06-10 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างดูข่าว
2020-06-10 ขอเชิญส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ดูข่าว
2020-06-10 ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมยางพาราไทย-มาเลเซียดูข่าว
2020-04-16 รับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดูข่าว
2020-04-16 ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยดูข่าว
2020-02-28 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เข้าประกวดด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศดูข่าว
2020-01-22 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2563ดูข่าว
2020-01-22 รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นระหว่างไทย - เกาหลีดูข่าว
2020-01-16 เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ฯดูข่าว
2020-01-07 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563ดูข่าว
2020-01-03 ประกาศโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกสนับสนุนทุนวิจัย โครงการการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศสดูข่าว
2019-12-06 ประชาสัมพันธ์โครงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท)ดูข่าว
2019-11-29 ขอเชิญส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการ Thailand New Gen Inventors Awards 2020ดูข่าว
<< ย้อนกลับ