หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2021-01-14 งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ICBIR2021ดูข่าว
2021-01-14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 4 สถาบันดูข่าว
2021-01-14 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12ดูข่าว
2020-11-09 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดูข่าว
2020-11-03 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูข่าว
2020-11-03 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นดูข่าว
2020-11-03 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดูข่าว
2020-11-02 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมดูข่าว
2020-10-29 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11ดูข่าว
2020-10-29 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12ดูข่าว
2020-10-29 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนฯ ครั้งที่ 13ดูข่าว
2020-09-28 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชนครินทร์ดูข่าว
2020-09-28 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14ดูข่าว
2020-09-28 ขอเชิญประชุมวิชการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17ดูข่าว
2020-09-28 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021ดูข่าว
2020-09-14 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ดูข่าว
2020-09-14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11ดูข่าว
2020-09-14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17ดูข่าว
2020-09-08 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูข่าว
2020-09-08 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสักทองดูข่าว
<< ย้อนกลับ