หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2021-02-23 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดูข่าว
2021-02-23 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13ดูข่าว
2021-02-09 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8ดูข่าว
2021-01-29 เชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์ดูข่าว
2021-01-29 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ดูข่าว
2021-01-27 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4ดูข่าว
2021-01-26 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4ดูข่าว
2021-01-26 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปริญญาตรีดูข่าว
2021-01-25 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดูข่าว
2021-01-25 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5ดูข่าว
2021-01-21 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 IAMBEST 2021ดูข่าว
2021-01-21 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2564ดูข่าว
2021-01-21 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11ดูข่าว
2021-01-18 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2ดูข่าว
2021-01-18 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ดูข่าว
2021-01-18 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิตดูข่าว
2021-01-14 งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ICBIR2021ดูข่าว
2021-01-14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 4 สถาบันดูข่าว
2021-01-14 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12ดูข่าว
2020-11-09 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดูข่าว
<< ย้อนกลับ