จะเดินทางไปนำเสนองานวิจัยหรือโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ อย่างไร
มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการ ตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ตาม URL : http://ird.skru.ac.th/2558/file/2014-7-22.pdf
ถ้าไม่สามารถส่งงานวิจัยได้ทันเวลา ตามสัญญา จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง
ให้ทำหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลาดำเนินงานล่วงหน้าก่อนถึง โดยขยายระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัยได้อีกไม่เกิน 6 เดือน ใน 1 ปีงบประมาณ
สาเหตุที่นักวิจัยต้องส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ก่อน 1 เดือน ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย
ประกอบด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องดำเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาให้ 2 สัปดาห์ (อาจมีการส่งล่าช้าเพราะผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านมีภารกิจหน้าที่ต่างกัน)
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา รอผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการประเมินแล้วส่งกลับให้นักวิจัย
4. นักวิจัยแก้ไขตามคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
5. กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิขอพิจารณาอีกครั้ง จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและทำเรื่องเบิกเงินภายในวันที่ 15 ของเดือนที่สิ้นสุด เพราะงานคลังต้องดำเนินการต่อไป
เมื่อนักวิจัยดำส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป
รอสรุปผลการประเมินจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี 3 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 เห็นควรให้จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยไม่มีการแก้ไข โดยไม่ขอพิจารณาอีก
กรณีที่ 2 เห็นควรให้จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อ นักวิจัยได้ปรับปรุงตามคำแนะนำแล้วเท่านั้น โดยไม่ขอพิจารณาอีก
กรณีที่ 3 เห็นควรให้จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อ นักวิจัยได้ปรับปรุงตามคำแนะนำแล้วเท่านั้น โดยขอพิจารณาอีกครั้ง
ย้อนกลับ