การให้บริการ จำนวน (ครั้ง) คิดเป็นสัดส่วน
1. ขอเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์ 175 31 %
2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 37 7 %
3. ส่งรายงานความก้าวหน้า 130 23 %
4. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 114 20 %
5. ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย 78 14 %
6. ขอไปนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ 9 2 %
7. ส่งรายงานการดำเนินโครงการตามพระราโชบาย (แก้ไขปัญหาความยากจน) 16 3 %
8. ส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ (แก้ไขปัญหาความยากจน) 6 1 %
รวม 565100 %