การให้บริการ จำนวน (ครั้ง) คิดเป็นสัดส่วน
1. ขอเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์ 243 31
2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 57 8
3. ส่งรายงานความก้าวหน้า 120 16
4. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 110 14
5. ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย 70 9
6. ขอไปนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ 8 1
7. ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 143 18
8. ส่งรายงานการดำเนินโครงการตามพระราโชบาย (แก้ไขปัญหาความยากจน) 16 2
9. ส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ (แก้ไขปัญหาความยากจน) 6 1
รวม 773100 %