ข้อมูลการตีพิมพ์
(คลิกที่ชื่อบทความเพื่อดูข้อมูล)
ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อบทความ นักวิจัย ตีพิมพ์ใน
543 Development of chicken meat cracker from Bruguiera cylindrica (L.) Blume flour ทัศนา ศิริโชติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
548 การศึกษาข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง การประชุมวิชาการระดับชาติ
573 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ร่วมกับการอภิปราย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา. กรุณา แดงสุวรรณ การประชุมวิชาการระดับชาติ
3105 กระบวนการ ระบบ และรูปแบบวัฒนธรรมการออมในชุมชนบ้านท่าดินแดงออก อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง อังคณา ธรรมสัจการ วารสารวิชาการระดับชาติ
3105 ปัญหาและการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถมของเทศบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อังคณา ธรรมสัจการ วารสารวิชาการระดับชาติ
3104 การเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา อังคณา ธรรมสัจการ วารสารวิชาการระดับชาติ
3103 ศักยภาพทางการตลาดของผลไม้และผักไทยในประเทศมาเลเซีย อังคณา ธรรมสัจการ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3103 การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อังคณา ธรรมสัจการ การประชุมวิชาการระดับชาติ
3103 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps กับการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด:นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อังคณา ธรรมสัจการ การประชุมวิชาการระดับชาติ
3103 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps กับการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด:นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นิตยา วัชระ (เปลี่ยนจากสกุลเดิม การประชุมวิชาการระดับชาติ
3103 พฤติกรรมการค้าชายแดนระหว่างผู้ประกอบการชาวไทยกับชาวมาเลเซียในสงขลา อังคณา ธรรมสัจการ การประชุมวิชาการระดับชาติ
3103 พฤติกรรมการค้าชายแดนระหว่างผู้ประกอบการชาวไทยกับชาวมาเลเซียในสงขลา สายฝน ไชยศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ
3101 สถานการณ์ทางการตลาดของผลไม้และผักไทยในประเทศสิงคโปร์ อังคณา ธรรมสัจการ วารสารวิชาการระดับชาติ
566 การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในโรงงานยางแผ่นรมควัน กุลยุทธ บุญเซ่ง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
566 การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในโรงงานยางแผ่นรมควัน เอกรินทร์ วาโย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2563 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำมันที่ได้จากพืชเป็นน้ำมันช่วยแปรรูปสำหรับการผลิตยางธรรมชาติคอมพาวด์ วัชรินทร์ สายน้ำใส วารสารวิชาการระดับชาติ
2563 How to Build 21st Century Students for Careers in Hospitality and Tourism: A Combination of Gamification and Task-based Learning อุรารัตน์ ปานรอด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2563 การพัฒนาระบบจัดการหอพักหญิงจิตตศักดิ์ พิกุล สมจิตต์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2563 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพักอาศัยหอพักของนักศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นาถนเรศ อาคาสุวรรณ การประชุมวิชาการระดับชาติ
2563 การแปรตามวัจนลีลาของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ของชุมชนบ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วรวรรณ สุขใส การประชุมวิชาการระดับชาติ

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU