ค้นหาโดย ระบุคำค้น

ข้อมูลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
(คลิกที่ชื่อโครงการเพื่อดูข้อมูล)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
RR638 โครงการสำรวจความหลากหลายของสัตว์ 4 กลุ่ม (สัตว์ปีก) ในสวนสัตว์สงขลา นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
RR639 การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ดอกไม้ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว กฤติยา ชูสงค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2562
RR452 การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย วีระชัย แสงฉาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560
RR456 สมบัติทางกลและโครงสร้างทางจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็งเกรด 356 กับเกรด 7075 ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบแพร่ผ่านเฟสของเหลว ชัยยุทธ มีงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2560
RR507 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือเพื่อส่งเสริมการผลิต และการตลาดของชาวนา อัญชสา สีนวนแก้ว วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2560
RR483 การพัฒนาเครือข่ายการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2560
RR478 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องโดยใช้เทคโนโลยีการหมักร่วม เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2560
RR631 ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไชยา เกษารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560
RR632 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสข้าวยำเครื่องแกง ฐิติมาพร หนูเนียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
RR633 การพัฒนาขนมทองพับลดพลังงานและเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยจำปาดะ วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560
RR634 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว คฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 2560
RR635 การสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาไข้เลือดออก แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) โดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ ตถาตา สมพงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2560
RR636 โครงการความเป็นอิสระทางการคลังและการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนคร ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ 2560
RR331 ผลการสอนแบบบูรณาการเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมโดยใช้เกมออนไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน อิสระ ทองสามสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559
RR378 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในระหว่างการผลิตบูดูด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง บนอาหารเลี้ยงเชื้อและเทคนิค PCR-DGGE ปวีณา ดิกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR387 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสจากผักในครัวเรือน สุพัตร์ หลังยาหน่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
RR390 กลไกการเชื่อมโดยการแพร่ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง ระหว่าง เกรด 356 กับ 7075 ศุภชัย ชัยณรงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2559
RR397 ผลของปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพต่อประสิทธิภาพการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยระบบตัวกรองชีวภาพโดยกลุ่มจุลินทรีย์ เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR406 การปนเปื้อนของสารออร์แกโนทินชายฝั่งเมืองเก่าสงขลา ธิวาริ โอภิธากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2559
RR412 ฤทธิ์ต้านอนุมุลอิสระในสารสกัดจากผลจำปาดะในพื้นที่จังหวัดสตูล นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU