รหัสบัตรประชาชน
  รหัสผ่าน
   
* มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ แจ้งมาที่อีเมล์ thanapatjermkwun@gmail.com
       ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำขึ้นเนื่องจากระบบงานเดิม มีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักวิจัย และเจ้าหน้าที่กับผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของความล่าช้า การเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และปัญหาในเรื่องของการติดตามงานวิจัยซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก อีกทั้งยังเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดามดำเนินการวิจัย 
       ทางสถาบันวิจัย จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ เพื่อให้่สามารถติดต่อสื่อสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักวิจัย และเจ้าหน้าที่กับผู้ทรงคุณวุฒิผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2012 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU