ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะเจ้าภาพหลักเครือข่ายวิจัยครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร.074-336975 อีเมล์ researchskru@gmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
- TOR ฐานราก ปีงบประมาณ 2561
- แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย (Concept Paper)
- เกณฑ์การตั้งงบประมาณ
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561
- เกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2561
- ปฏิทินการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2561

โพส : 2017-09-15 ถอยกลับ