รายละเอียดแบบฟอร์ม ปี 2562 เชื่อมโยง
ประกาศเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง Download
TOR ฐานราก ปี 2562 Download
ปฏิทินการจัดสรรทุน ปีงบประมาณ 2562 Download
เกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณ 2562 Download
ข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว) Download
ข้อเสนอโครงการวิจัย (ชุดโครงการ) Download
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง Download

รายละเอียดแบบฟอร์ม ปี 2561 เชื่อมโยง
TOR ฐานรากปี 2561 Download
คำชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน Download
เอกสาร 1- ข้อเสนอโครงการ (Concept Paper) Download
เอกสาร 2 - แบบประเมินข้อเสนอโครงการ Download
เอกสาร 3 - แบบสรุปภาพรวมโครงการวิจัย-เครือข่าย Download
เอกสาร 4 - ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download
เอกสาร 5 - Mou ฐานราก Download
เอกสาร 6 - แบบรายงานการติดตามและประเมินผล Download
เอกสาร 7.1 - รายงานความก้าวหน้า - โครงการเดี่ยว Download
เอกสาร 7.2 - รายงานความก้าวหน้า - โครงการชุด Download
เอกสาร 7.3 - เอกสารแนบรายงานความก้าวหน้า รอบ 5 เดือน - โครงการเดี่ยว Download
เอกสาร 7.4 - เอกสารแนบรายงานความก้าวหน้า รอบ 5 เดือน - โครงการชุด Download
เอกสาร 7.5 - หนังสือแสดงความเห็นจากชุมชน Download
เอกสาร 8 - แบบประเมินรายงานความก้าวหน้า Download
เอกสาร 9 - แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน Download
เอกสาร 10 - รูปแบบการทำเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download
เอกสาร 10.1 - เอกสารแนบเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download
เอกสาร 11 - แบบประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ Download
เอกสาร 12 - แบบติดตามประเมินผล ณ สถานที่จริง Download
เอกสาร 13 - แบบฟอร์มขอขยายเวลาการวิจัย Download
เอกสาร 14 - แบบฟอร์มสัญญารับทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก Download
เอกสารแนบท้าย MOU Download