ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะเจ้าภาพหลักเครือข่ายวิจัยครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร.074-336975 อีเมล์ researchskru@gmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

- ปฏิทินการจัดสรรทุน ปีงบประมาณ 2562

- เกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณ 2562

- ข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว)

- ข้อเสนอโครงการวิจัย (ชุดโครงการ)

 

โพส : 2018-10-30 ถอยกลับ