เข้าสู่เว็บไซต์   |   สืบค้นข้อมูลงานวิจัย   |   ปฏิทินบริการวิชาการ   |   ปฏิทินสถาบันวิจัย |   หอเกียรติยศ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   |   วารสารในฐานข้อมูล TCI   |   วารสารตามประกาศ กพอ.   |   ฐานราก ภาคใต้ตอนล่าง   |   ฐานข้อมูลการลาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 160 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ติดต่อ/โทรสาร (074) 336-975 หรือ (074) 260-286 มือถือ (094) 593-0121
อีเมล์ : researchskru@gmail.com
เว็บไซต์ : https://ird.skru.ac.th