1. เงื่อนไขของผลงานที่นำเสนอ
          1.1 บทความที่จะนำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน จัดทำบทความตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดไว้เท่านั้น
          1.2 เป็นผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ
          1.3 เป็นผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต/นักศึกษา

2. ประเภทการนำเสนอ
          2.1 นำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) ด้วย Power Point โดยใช้เวลานำเสนอ เรื่องละ ไม่เกิน 10 นาที และซักถาม 5 นาที
          2.2 นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) โดยจัดทำโปสเตอร์ในรูปแบบที่กำหนด และผู้นำเสนอจะต้องอยู่ประจำจุดแสดงผลงานเพื่อนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม
ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานนำเสนอทั้ง 2 ประเภท

3. สาขาการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น 6 Sessions ดังนี้
           3.1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
           3.2  วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
           3.3  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
           3.4  การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/สร้างสรรค์
           3.5  การศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
           3.6  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

4. ขั้นตอนการส่งผลงาน
           ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน และจัดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Menuscript) เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ https://ird.skru.ac.th/ranc2018/ โดยสามารถดูการเขียนบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://ird.skru.ac.th/ranc2018/download.php

5. ช่องทางการตีพิมพ์
           5.1  ตีพิมพ์บทคัดย่อ ใน Abstract Book ของงานประชุมวิชาการ และ
           5.2  ตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม ใน Proceedings (อับโหลดบนเว็บงานประชุมวิชาการ)