วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.

การประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย
และสัมมนาผู้ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัย ปี 2561

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน ชมนิทรรศการผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ของเครือข่ายฯ และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิด

 

กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

กล่าวรายงาน โดย ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยและรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
ภาคใต้ตอนล่าง

 

กล่าวเปิดการประชุม โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

09.30 – 10.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง .........................................

10.00 -12.00 น.

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ..............................

12.00 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 1

15.00 – 15.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.45 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 2

15.30 – 17.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

18.00 – 20.30 น.

งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม/พิธีมอบของที่ระลึกให้กับภาคีร่วมจัดประชุม

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Session 3

10.30 – 11.30 น.

ชมโปสเตอร์ผลงานวิจัยและนิทรรศการผลงานวิจัย

11.30 – 12.30 น.

พิธีมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
และพิธีปิดการประชุม

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน