ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2559

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2559หัวข้อ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

       จึงขอเชิญชวนนักวิจัยในเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://ird.sut.ac.th/ranc2016/conference/ ทั้งนี้ สกอ. จะสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เครือข่ายละ 50,000 บาท

โพส : 2016-10-17 ถอยกลับ