ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะเจ้าภาพหลักเครือข่ายวิจัยครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร.074-336975 อีเมล์ researchskru@gmail.com 

รายละเอียดเอกสาร

1. ประกาศทุนอุดหนุนเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่างฯ
2. TOR ฐานรากปี 2560
3. คำชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน
4. เอกสาร 1- ข้อเสนอโครงการ
5. เอกสาร 2 - แบบประเเมินข้อเสนอโครงการ
6. เอกสาร 3 - แบบสรุปภาพรวมโครงการวิจัย-เครือข่าย
7. เอกสาร 4 - ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
8. เอกสาร 5 - Mou ฐานราก
9. เอกสาร 6 - แบบรายงานการติดตามและประเมินผล
10. เอกสาร 7 - รายงานความก้าวหน้า
11. เอกสาร 8 - แบบประเมินรายงานความก้าวหน้า
12. เอกสาร 9 - แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
13. เอกสาร 10 - รายงานฉบับสมบูรณ์
14. เอกสาร 11 - แบบประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์
15. เอกสาร 12 - แบบติดตามประเมินผล ณ สถานที่จริง
16. เอกสารแนบท้าย MOU

โพส : 2016-09-01 ถอยกลับ