ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2559

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการสนับสุนนทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 18 โครงการ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ดำเนินการทำสัญญาให้นักวิจัย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ กรุณาส่งสัญญาดังกล่าวกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 ภายในวันที่ 16 พ.ค.59 

รายละเอียดเอกสาร

1. ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยฯ
2. แบบฟอร์มสัญญารับทุนฯ
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ

โพส : 2016-04-21 ถอยกลับ