ขอเชิญประชุมคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะประธานเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ขอเชิญคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง - โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและปรึกษาหารือเรื่องการจัดทำสัญญารับทุน และติดตามผลงานวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 เป้นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โพส : 2016-03-02 ถอยกลับ