ค้นหาข้อมูลโครงการวิจัย

โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
การพัฒนารูปแบบโฮมสเตย์ตามอัตลักษณ์ชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนตะโหมด ตำบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง เศวตฉัตร นาคะชาต 2560
เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวเปลือก พลังงาน 2 ระบบ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพการปลูกข้าวอินทรีย์ สถาพร ขุนเพชร 2560
ประสิทธิภาพของไหลเผือก (Eurycoma longifolia Jack) ต่อการ แปลงเพศปลานิล แจ่มจันทร์ เพชรศิริ 2560
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับมะนาวทางการค้า สมัคร แก้วสุกแสง 2560
การประยุกต์ใช้น้ำทิ้งจากการหมักของเสียอินทรีย์แบบไร้อากาศและระบบหมุนเวียนน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการปลูกผัก ไร้ดิน นิรมล จันทรชาติ 2560
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียวโดยใช้ปั๊มความร้อนสำหรับชุมชน จังหวัดนราธิวาส อิบรอเฮ็ง ปิยา 2560
การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิม ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส สรวงสุดา เจริญวงศ์ 2560
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาเยลลี่ลูกหยีฮาลาลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ : กรณีศึกษาตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รอมลี เจะดอเลาะ 2560
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของพรอพอลิส จากชันโรงและผลิตภัณฑ์สบู่พรอพอลิส ฮาซัน ดอปอ 2560
การบริหารจัดการขยะของตลาดนัด เกาะหมี กันตภณ มะหาหมัด 2560
การผลิตน้ำหมักชีวภาพเร่งการย่อยสลายฟางข้าว และศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ อมรรัตน์ ชุมทอง 2560
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากหมอพื้นบ้าน สู่ชุมชนบ้านควนนอก ตำบลควน อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ขวัญเรือน บุญกอบแก้ว 2560
การพัฒนาช่องทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร ในจังหวัดสงขลา ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ 2560
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเชียงจากเนื้อแพะและการใช้เครื่องเทศเป็นสารชะลอการหืนและการลดกลิ่นสาบของเนื้อแพะ อานีสาห์ บือฮะ 2560
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ตำนานห้าภูผา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จิราวัฒน์ นนทิการ 2560
Page 1 | 2 | 3 |