ค้นหาข้อมูลโครงการวิจัย

โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
ชุดโครงการ เรื่อง โรงมหรสพเพื่อการเรียนรู้การแสดงท้องถิ่นวังเทพทาโร จุติกา โกศลเหมมณี 2561
โครงการวิจัย เรื่อง ความผาสุก การเห็นคุณค่าในตนเองและการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านศรีตรัง ประภาศรี ศรีชัย 2561
ชุดโครงการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น 3 ภาษา เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เจะสูฮานา หวังพิทยา 2561
ชุดโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋วสำหรับชุมชน ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ฮีลีหย๊ะ สนิโซ 2561
โครงการวิจัย เริ่อง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเซรามิคดินสามน้ำ ดีไซด์ร่วมสมัย ชุมชนบ้านบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา คณิดา ไกรสันติ 2561
โครงการ การเสริมสร้างพลังอำนาจ การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง สุดศิริ หิรัญชุณหะ 2561
โครงการ การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมชของชุมชน ระดับตำบล จังหวัดสงขลา ไหมไทย ไชยพันธุ์ 2561
โครงการ ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำคลองเทพา ศจีมาศ พูลทรัพย์ 2561
กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด บ้านโคกพะยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส สาคร ปานจีน 2561
โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สุชฏา พรหมแก้ว 2561
โครงการ เรื่องเครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ดแบบการหมุนเกลียวคู่เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตของวิสาหกิจชุมชน ประทาน 2561
การพัฒนารูปแบบโฮมสเตย์ตามอัตลักษณ์ชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนตะโหมด ตำบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง เศวตฉัตร นาคะชาต 2560
เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวเปลือก พลังงาน 2 ระบบ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพการปลูกข้าวอินทรีย์ สถาพร ขุนเพชร 2560
ประสิทธิภาพของไหลเผือก (Eurycoma longifolia Jack) ต่อการ แปลงเพศปลานิล แจ่มจันทร์ เพชรศิริ 2560
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับมะนาวทางการค้า สมัคร แก้วสุกแสง 2560
Page 1 | 2 | 3 | 4 |