ชื่อกิจกรรม โพสเมื่อ
ประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรม สกอ.ฐานราก (ภาคใต้ตอนล่าง) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2017-09-13
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. ตรวจเยี่ยม (Site Visit) และประเมินโครงการวิจัย ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา และชุมชนบ้านสะพานพลา อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา 2017-02-01
จัดบูธนิทรรศการงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2016-12-22
พิจารณาข้อเสนอการวิจัยเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 5 ต.ค.59 ที่ผ่านมา 2016-10-05
ประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 ม.ค.59 ที่ผ่านมา 2016-03-14
ประชุมหารือเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาภาคใต้เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง Geopark เมื่อวันที่ 1 มี.ค.59 ที่ผ่านมา 2016-03-01
ประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 ม.ค.59 ที่ผ่านมา 2016-01-11
ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.58 ที่ผ่านมา 2015-12-16
เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและความต้อง การของพื้นที่ในการออกแบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ฐานราก 2015-11-10
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่างศึกษาดูงานผลการพัฒนาศักยภาพกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน เมื่อวันที่ 28 ม.ค.58 ที่ผ่านมา 2015-01-28
พบ 10 กิจกรรม