หัวข้อข่าว โพสเมื่อ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference 2017-07-16
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 2017-07-16
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBMSS 2017 2017-07-16
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0 2017-07-13
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Research Expo 2017 2017-07-07
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 19 2017-07-07
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 2017-06-27
สกว. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ประเภททุน 2017-06-27
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2017-05-15
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 2017-05-15
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 2017-05-15
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 2017-03-10
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2017-03-10
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปี 2560 2017-03-01
เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม 2017-02-28
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 2017-02-27
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICEMI 2017 2017-02-27
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2559 2016-02-03
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 2016-02-03
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 2016-02-02
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 2016-01-11
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 2016-01-07
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2016-01-06
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 5 2016-01-05
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2016-01-05
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 2016-01-05
พบ 26 ข่าว