ด้วยปัญหาและอุปสรรค ในการจัดเก็บและค้นหาเอกสารเกี่ยวกับการโครงการวิจัยของเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง) ซึ่งยังคงใช้การจัดเก็บในแฟ้มเอกสาร ทำให้ไม่สะดวกในการค้นหา และอาจเกิดการสูญหาย อีกทั้งนักวิจัยไม่สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ผ่านทางระบบออนไลน์

          ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลของโครงการวิจัยดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายสารสนเทศและคลังข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง)