ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประชุมคณะทำงาน สกอ.ฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรม สกอ.ฐานราก (ภาคใต้ตอนล่าง) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. ตรวจเยี่ยม (Site Visit) และประเมินโครงการวิจัย ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา และชุมชนบ้านสะพานพลา อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา

พิจารณาข้อเสนอการวิจัยเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 5 ต.ค.59 ที่ผ่านมา

ประชุมคณะทำงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 ม.ค.59 ที่ผ่านมา

เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและความต้อง การของพื้นที่ในการออกแบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ฐานราก
ภาพกิจกรรมทั้งหมด