ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
Username :
Password :

* หากมีปัญหาในล็อกอินกรุณาติดต่อที่อีเมล์ thon_4785520@hotmail.com
     การเก็บข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการเก็บหลักฐานประกอบการดำเนินงาน เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังมีความซ้ำซ้อน ไม่สะดวกและรวดเร็ว การค้นหาหลักฐานต่างๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า เพิ่มภาระมากมายให้กับเจ้าหน้าที่
     จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอนำเสนอวิธีแก้โดยการ พัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ  ผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยมุ่งเน้นให้การจัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูล มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
Best Screen Resolution 1024x768 pixel and Text Size as Medium

Copyright 2013 All Rights Reserved | Power by IRD.SKRU
1