ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ดูข้อมูล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และการควบคุมรายจ่ายสำหรับครัวเรือน
: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะอาชีพเชิงลึกและส่งเสริมการทำเกษตร แบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
: คณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำสบู่สมุนไพรเพื่อแก้ไขความยากจน ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร เพื่อแก้ไขความยากจน ตามแนวพระบรมราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บ คัดแยกและสร้างมูลค่าของขยะ ในชุมชน/ทะเลให้เป็นเงิน
: วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
พ.ศ. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ เพื่อยกระดับฐานเศรษฐกิจของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความยากจนของความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตพื้นที่ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
: วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
พ.ศ. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และทำขนม
: วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
พ.ศ. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10
: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2562
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะอาชีพการทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนตำบลเกาะยอ
: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2562
อบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ.ศ. 2562

พบ 12 โครงการ/กิจกรรม