ชื่อโครงการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ?ศิลปกรรมสร้างสุขสู่ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเขารูปช้าง?
ผู้รับผิดชอบ : รัชยา วีรการณ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากผลิตผลการเกษตร
ผู้รับผิดชอบ : สุเพ็ญ ด้วงทอง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2561
โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ สำรวจรวบรวมข้อมูล พืช ผัก สมุนไพร ใกล้ตัวในพื้นที่ หมู่บ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ และหมู่บ้านเกาะยวน ต.ละงู จังหวัดสตูล
ผู้รับผิดชอบ : ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายสนองพระราโชบายฯ
ผู้รับผิดชอบ : เสรี ชะนะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561
โครงการจัดทำคู่มือโฮมรูม
ผู้รับผิดชอบ : มะลิ ประดิษฐแสง
คณะครุศาสตร์ 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบ : ศศลักษณ์ ทองขาว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ผู้รับผิดชอบ : นิดาริน จุลวรรณ
คณะครุศาสตร์ 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
ผู้รับผิดชอบ : กฤษณ์วรา รัตนโอภาส
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ : โอภาส อิสโม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์"
ผู้รับผิดชอบ : ธัชพล ภัทรจริยา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการประหยัดพลังงานแก่ชุมชน เทศบาล ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ปีที่ 2
ผู้รับผิดชอบ : กันตภณ มะหาหมัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2561
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเกาะแต้ว ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบ : เยาวรัตน์ อมรปิติเจริญ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 2561
โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน (Community Capacity) เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสตูล
ผู้รับผิดชอบ : มุมตาส มีระมาน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2561
โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ ?STREET FOOD?
ผู้รับผิดชอบ : รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ?การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์?
ผู้รับผิดชอบ : กรฤต นิลวานิช
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2561
โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนไทยเข้าใจบัญชีครัวเรือน
ผู้รับผิดชอบ : ลักขณา ดำชู
คณะวิทยาการจัดการ 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก เรื่องการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้รับผิดชอบ : กันตภณ มะหาหมัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2561
โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการยศาสตร์ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล
ผู้รับผิดชอบ : ภารดา อุทโท
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ : ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเลี้ยงปูนาและการใช้ประโยชน์ด้านอาหาร
ผู้รับผิดชอบ : สบาย ตันไทย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ผู้รับผิดชอบ : อมรรัตน์ ชุมทอง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2561
โครงการ ?ค่ายศิลปกรรมสร้างสรรค์สุนทรีย์?
ผู้รับผิดชอบ : รัชยา วีรการณ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรตำบลเกาะแต้ว ปีที่ 2
ผู้รับผิดชอบ : ภัทรพร ภักดีฉนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2561
โครงการนำเสนอผลงานนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : พีรพงษ์ พันธะศรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกองทุนในหลวง (รร.บ้านคูนายสังข์,บ้านป่าโอนและบ้านกระอาน) เขตพื้นที่ชายแดนใต้
ผู้รับผิดชอบ : วรรณี กองพิธี
คณะครุศาสตร์ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษารอบที่ 4 : การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : กรุณา แดงสุวรรณ
คณะครุศาสตร์ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย?
ผู้รับผิดชอบ : กมลทิยพ์ สมบูรณ์พงษ์
คณะครุศาสตร์ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง?การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการในชุมชน?
ผู้รับผิดชอบ : ณัฐรินทร์ แซ่จุง
คณะครุศาสตร์ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำว่าวควาย ภายใต้อัตลักษณ์และคุณค่าภูมิปััญญาท้องถิ่นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดสตูล
ผู้รับผิดชอบ : ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2561
โครงการ วจก. บริการวิชาการสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชนตำบลเกาะแต้ว
ผู้รับผิดชอบ : หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์
คณะวิทยาการจัดการ 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้และข้อมูลด้านศักยภาพของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลชายฝั่งจังหวัดสตูล ต่อการประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อนำไปปสู่การใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบ : อมรภัค ณ นคร
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2561