แบบฟอร์มขอจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก งบเงินอุดหนุน เชื่อมโยง
1. ขั้นตอนการขอจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย  
            1.1 ขั้นตอนการขอจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มเอกสาร
    2.3 กรณีจ้างผู้ช่วยนักวิจัย  
      2.3.1 จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้  
            1. บันทึกขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีไม่ได้จ้างผู้ช่วยนักวิจัย และให้ เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยดำเนินการให้) อยู่ที่นักวิจัย
            2. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ให้นักวิจัยเป็นผู้จัดทำ) ดาวน์โหลด
            3. รายละเอียดภาระงานของผู้ช่วยนักวิจัยพร้อมคุณวุฒิและอัตราจ้าง (กรณีจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ให้นักวิจัยเป็นผู้จัดทำ) ดาวน์โหลด
            4. ใบเสนอราคาจ้าง(ใช้ในกรณี 5,000 บาทขึ้นไป) ดาวน์โหลด
            5. ใบสั่งจ้าง (ใช้ในกรณี 5,000 บาทขึ้นไป) ดาวน์โหลด
            6. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            7. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            8. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
      2.3.2 จัดทำสัญญาจ้าง ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้  
            1. หนังสือขอรับมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
            2. สัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย (ติดอากรแสตมป์ 1,000 ละ 1 บาท) ดาวน์โหลด
            3. สัญญาค้ำประกัน ดาวน์โหลด
            4. ภาระงานของผู้ช่วยนักวิจัย ดาวน์โหลด
            5. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            6. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            7. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
      2.3.3 จัดทำรายงานผลการขอจัดซื้อจัดจ้าง ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้  
            1. บันทึกขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีไม่ได้จ้างผู้ช่วยนักวิจัย และให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยดำเนินการให้) อยู่ที่นักวิจัย
            2. บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีจ้างผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยเป็นผู้จัดทำ) ดาวน์โหล
            3. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ที่นักวิจัย
            4. ใบเสนอราคาจ้าง(กรณีจัดซื้อจัดจ้างแต่ 5,000 บาทขึ้นไป) อยู่ที่นักวิจัย
            5. ใบสั่งจ้าง(ใช้ในกรณี 5,000 บาทขึ้นไป) อยู่ที่นักวิจัย
            6. สัญญาจ้าง พร้อมติดอากรแสตมป์ 1,000 ละ 1 บาท +หลักฐานการแสดงคุณวุฒิ+ สัญญาค้ำประกัน อยู่ที่นักวิจัย
            7. บิลเงินสด (สำเนาบัตรปชช.) อยู่ที่นักวิจัย
            8. ใบตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง (ฉบับจริง) ใช้ในกรณี 10,000 บาทขึ้น(ต้องมี คณะกรรมการตรวจ จำนวน 3 คน) ดาวน์โหลด
            9. แบบฟอร์มภาระงานของผู้ช่วยนักวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            10. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            11. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            12. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
ย้อนกลับ