แบบฟอร์มขอจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก งบเงินอุดหนุน เชื่อมโยง
1. ขั้นตอนการขอจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย  
            1.1 ขั้นตอนการขอจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มเอกสาร
    2.2 กรณีจัดจ้างเช่าเหมารถยนต์ เช่าเหมาเรือ หรือเช่าพื้นที่ทดลองงานวิจัย  
      2.2.1 จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดจ้าง ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้  
            1. บันทึกขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีไม่ได้จ้างผู้ช่วยนักวิจัย และให้ เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยดำเนินการให้) ดาวน์โหลด
            2. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีจ้างผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยเป็นผู้จัดทำ) ดาวน์โหลด
            3. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (กรณีจ้างผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยเป็นผู้จัดทำ) ดาวน์โหลด
            4. ใบเสนอราคาจ้าง(ใช้ในกรณี 5,000 บาทขึ้นไป) ดาวน์โหลด
            5. ใบสั่งจ้าง (ใช้ในกรณี 5,000 บาทขึ้นไป) ดาวน์โหลด
            6. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            7. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            8. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
      2.2.2 จัดทำสัญญาจ้าง ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้  
            1. หนังสือขอรับมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
            2. สัญญาเช่าเหมารถยนต์ เช่าเหมาเรือ หรือเช่าพื้นที่ทดลองงานวิจัย พร้อมติดอากรแสตมป์ ดาวน์โหลด
            3. เอกสารสัญญารับทุน ดาวน์โหลด
            4. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            5. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
      2.2.3 จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้  
            1. บันทึกขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีไม่ได้จ้างผู้ช่วยนักวิจัย และให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยดำเนินการให้) อยู่ที่นักวิจัย
            2. บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีจ้างผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยเป็นผู้จัดทำ) ดาวน์โหลด
            3. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ที่นักวิจัย
            4. ใบเสนอราคา (กรณีจัดซื้อจัดจ้างแต่ 5,000 บาทขึ้นไป) อยู่ที่นักวิจัย
            5. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กรณีจัดซื้อจัดจ้างแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 ราย และกรณีเป็นใบสั่งจ้างต้องติดอากร 1000 ละ 1 บาท) อยู่ที่นักวิจัย
            6. ใบส่งของ /ใบส่งมอบงาน/ใบเสร็จรับเงิน +ใบกำกับภาษี(ฉบับจริง) / บิลเงินสด(ฉบับ จริง) +สำเนาบัตรประชาชน อยู่ที่นักวิจัย
            7. ใบตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง (ฉบับจริง) ใช้ในกรณี 10,000 บาทขึ้น(ต้องมี คณะกรรมการตรวจ จำนวน 3 คน) ดาวน์โหลด
            8. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            9. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            10. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
ย้อนกลับ