แบบฟอร์มขอจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก งบเงินอุดหนุน เชื่อมโยง
1. ขั้นตอนการขอจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย  
            1.1 ขั้นตอนการขอจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มเอกสาร
    2.1 กรณีจัดซื้อวัสดุ หรือ การจ้างเหมาทั่วไป
      2.1.1 การจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
            1. บันทึกขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีไม่ได้จ้างผู้ช่วยนักวิจัย
             และให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยดำเนินการจัดทำหนังสือจัดซื้อจัดจ้างให้)
ดาวน์โหลด
            2. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีจ้างผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยเป็นผู้จัดทำ) ดาวน์โหลด
            3. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (กรณีจ้างผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยเป็นผู้จัดทำ) ดาวน์โหลด
            4. ใบเสนอราคาซื้อ/ใบเสนอราคาจ้าง (ใช้ในกรณี 5,000 บาทขึ้นไป) ดาวน์โหลด
            5. ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (ใช้ในกรณี 5,000 บาทขึ้นไป) ดาวน์โหลด
            6. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            7. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ที่นักวิจัย
            8. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
      2.1.2 การจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้  
            1. บันทึกขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีไม่ได้จ้างผู้ช่วยนักวิจัย และให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยดำเนินการให้) อยู่ที่นักวิจัย
            2. บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีจ้างผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยเป็นผู้จัดทำ) ดาวน์โหลด
            3. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ที่นักวิจัย
            4. ใบเสนอราคา (กรณีจัดซื้อจัดจ้างแต่ 5,000 บาทขึ้นไป) อยู่ที่นักวิจัย
            5. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กรณีจัดซื้อจัดจ้างแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 ราย และกรณีเป็นใบสั่งจ้างต้องติดอากร 1000 ละ 1 บาท) อยู่ที่นักวิจัย
            6. ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน/ใบเสร็จรับเงิน+ใบกำกับภาษี(ฉบับจริง) / บิลเงินสด(ฉบับจริง) +สำเนาบัตรประชาชน อยู่ที่นักวิจัย
            7. ใบตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง (ฉบับจริง) ใช้ในกรณี 10,000 บาทขึ้น(ต้องมีคณะกรรมการตรวจ จำนวน 3 คน) ดาวน์โหลด
            8. เอกสารสัญญารับทุน อยู่ที่นักวิจัย
            9. แบบเสนอโครงการวิจัย อยู่ทีนักวิจัย
            10. บันทึกขอขยายเวลา (ถ้ามี) อยู่ที่นักวิจัย
ย้อนกลับ